Sobota, 2 lipca 2022 03:27
Pilne!
ReklamaKliknij po więcej szczegółów!

MOPS w Radomsku z ważnymi programami dla seniorów, osób niepełnosprawnych i ich asystentów

3 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Radomska konferencja poświęcona programom pomocowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej tj.: „Korpus Wsparcia SENIORÓW”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Realizację zadań Miasto Radomsko powierzyło Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku.
Ładuję odtwarzacz...

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje 3 bardzo ważne programy. Skierowane one są do seniorów, osób niepełnosprawnych i ich asystentów. Jakie to programy? 

 

Pierwszy program -  „Korpus Wsparcia Seniorów”

 

Program skierowany do radomszczańskich seniorów  w wieku 65 lat i więcej.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 • Moduł I, w którego realizację zostaną zaangażowani wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczący codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 • Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Moduł I - wolontariat

Zakłada zaangażowanie wolontariuszy w działania pomocowe osobom potrzebującym w zakresie:

 1. Ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
 2. wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 3. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 4. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu
 5. Wsparcia społecznego:
 6. uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,
  w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 7. Wsparcia psychologicznego:
 8. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 9. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
 10. Wsparcia w czynnościach dnia codziennego:
 11. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 12. pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
 13. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
 14. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 15. zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 16. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.
 17. pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 18. pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Zgłoszenia usług  prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, ,  parter, pok. nr 6 
 • w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 lub 781-698-742, 781-698-734
 • mailowo: [email protected]

 

Moduł II - tzw. „opieka na odległość”

Adresatami Modułu są seniorzy, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. detektor upadku,
 3. czujnik zdjęcia opaski,
 4. lokalizator GPS,
 5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

 „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Zgłoszenia usług  prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, ,  parter, pok. nr 6 
 • w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 lub 781-698-761
 • mailowo: [email protected]

 

Drugi program -  „Opieka wytchnieniowa”

 

Cel  Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Powierzenie opieki nad osobą niepełnosprawną  umożliwi opiekunom pozyskanie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej

Program adresowany jest do  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kwalifikacja do Programu

Pierwszeństwo udziału w Programie posiadają osoby, które:

 1. mają niepełnosprawność sprzężoną tj. posiadają orzeczenie ze wskazaniem
  co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności,
 2. wymagają wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności ze wskazaniami w pkt.7 i 8 orzeczenia,
 3. stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego

Zgłoszenie do Programu

Celem zgłoszenia udziału należy złożyć:

 1. kartę zgłoszeniową
 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci), kopię orzeczenia
  o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne ( I grupa z ZUS, KRUS ),
 3. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną

W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w programie, o kolejności przyjęcia decyduje wynik zamieszczony w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
  w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 i 21,
 • mailowo: [email protected]

 

 

Trzeci program - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

Cel  Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego  życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji i zadań za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów!

Pełny zakres form wsparcia zawiera „Karta zakresu usług asystenta”

Usługa asystencji osobistej jest NIEODPŁATNA

Kto może skorzystać z usług asystencji osobistej

Program skierowany jest do:

 1. dzieci do 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do w/w.
 • Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie uzupełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 
 • Do Karty Zgłoszenia do programu odbiorca załącza kserokopię dokumentów dot. uprawnień wskazanych w Karcie Zgłoszenia. Na Karcie Zgłoszenia do programu pracownik socjalny potwierdza własnoręcznym podpisem  uprawnienia do usług.
 • Za wiedzą i zgodą osoby z niepełnosprawnością zgłoszenia przyjmowane są także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci oraz podmioty i osoby wskazane w Karcie Zgłoszenia do programu).

Zgłoszenie pisemne powinno zawierać następujące informacje o odbiorcy usługi:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
 4. informacje na temat ograniczeń osoby z niepełnosprawnością w zakresie komunikowania się lub poruszania się,
 5. oczekiwania dotyczące usług (np. zakres, czas, częstotliwość, miejsce),
 6. imię i nazwisko / nazwa podmiotu zgłaszającego potrzebę usługi.

Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez pracowników socjalnych.

W związku z dodatkowym założeniem Programu dot. grupy docelowej aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją – wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane w ww. zakresie, tak by ostateczna lista osób objętych wsparciem spełniała kryteria Programowe.

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,  nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

Odpłatność za usługi

 • Usługi są świadczone bezpłatnie (godzina usługi – 60 minut).
 • Dodatkowe koszty związane z wykonywaniem czynności asystenckich (np. opłata za bilet do kina, na mecz), ponosi odbiorca usług.

Czas trwania usługi

 • Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 - 22.00, z zastrzeżeniem świąt określonych w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tzn. 1 stycznia; 6 stycznia; pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy;1 maja; 3 maja; pierwszy dzień Zielonych Świątek; dzień Bożego Ciała; 15 sierpnia; 1 listopada; 11 listopada; 25 i 26 grudnia).

Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
  w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 i 21,
 • mailowo: [email protected]

 

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku w odpowiednich zakładkach www.mops-radomsko.pl


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Dołącz do naszego Zespołu! Miejsce pracy: powiat bełchatowski   Co będzie należało do Twoich obowiązków: poszukiwanie tematów oraz proponowanie nowego sposobu ujęcia aktualnych wydarzeń pisanie tekstów dziennikarskich, treści wideo oraz mediów społecznościowych wyjazdy reporterskie współpraca przy tworzeniu materiałów wideo zarządzanie treściami newsowymi w serwisie www   Nasze wymagania: czynne prawo jazdy kat. B Samodzielność w opracowywaniu treści, lekkie pióro Kreatywność, wielozadaniowość, umiejętność działania pod presją czasu, lekkość nawiązywanie kontaktów Orientacja w bieżących wydarzeniach społecznych, politycznych i kulturalnych w naszym regionie Biegła obsługa mediów społecznościowych mile widziane doświadczenie   Co oferujemy: stałe i stabilne zatrudnienie, elastyczne formy pracy (umowa o pracę) możliwość realizacji własnych pomysłów rozwój zawodowy przyjazną atmosferę w zgranym zespole   CV prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]   Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dołącz do naszego Zespołu!
Napisz do nas